Kanjerschool

Op onze school wordt in alle groepen de Kanjertraining gegeven. Het team is hiertoe opgeleid. De Kanjertraining richt zich met name op sociale veiligheid en op groepsprocessen. De kinderen doen op school veel cognitieve vaardigheden op, zoals rekenen en taal. Deze vaardigheden ontwikkelen zich niet los van de vaardigheden die van belang zijn in de omgang met mensen, maar hangen nauw met elkaar samen.

Leren omgaan met anderen, leren activiteiten samen te doen, delen, invoelen in gevoelens van anderen, zijn vaardigheden die kinderen in eerste instantie door hun ouders worden geleerd. In de dagelijkse omgang thuis worden normen en waarden overgedragen en tot ontwikkeling gebracht. Gewoonlijk gaat dat vanzelf. Voor het kind is het belangrijk dat het zich een aantal vaardigheden eigen maakt:

- een positief zelfbeeld, het kind weet dat het bepaalde dingen goed kan;

- oog voor de relatie met anderen, erkennen en herkennen van gevoelens van anderen;

- het zich kunnen verplaatsen in de ander;

- oog hebben voor negatieve en positieve gevolgen van het eigen gedrag.

Kinderen worden in hun ontwikkeling telkens voor verschillende taken gesteld en juist in de omgang met leeftijdgenoten leren kinderen veel. Belangrijk hierbij is de veiligheid van en in de school. Wij streven ernaar dat de Kanjertraining als een preventief programma werkt. De Kanjertraining biedt zowel leerkrachten als kinderen en ouders een goede ondersteuning die rekening houdt met drie componenten:

- affectief, namelijk rekening houden met gevoelens van anderen,

- informatief, namelijk inzicht leren krijgen in bepaalde probleemsituaties,

- gedragsregulerend, namelijk samen met de leerling zoeken naar een mogelijke oplossing.

Voor elk leerjaar zijn ongeveer 20 lessen beschikbaar; in twee weken wordt een les behandeld. Op deze wijze willen we werken aan een sociaal weerbaar kind, dat zijn gevoelens kan herkennen en tonen, zich bewust is van zijn of haar eigen mening en kan luisteren naar de mening van anderen. Een kind dat complimenten kan geven, vragen durft te stellen, durft te weigeren, oneens durft te zijn en zich in anderen kan verplaatsen.