Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt zowel de ouders als de medewerkers van de school. De MR is een klankbord voor de directie en heeft als doel de stem van ouders en leerkrachten te laten horen bij het bepalen van het beleid van de school. De MR streeft naar kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving en vindt het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op school thuis voelen.

De MR ondersteunt het streven van de school om een hedendaagse invulling aan christelijke waarden en normen te geven. Dat betekent dat de MR graag meehelpt om kinderen met diverse achtergronden uit een veelkleurige samenleving te laten opgroeien tot individuen die hun eigen keuzes durven en kunnen maken. Daarbij streven we naar verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor elkaar en de omgeving waarin wij leven.

De MR van de Koningin Emmaschool bestaat uit acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Daarnaast neemt de directeur van de Koningin Emmaschool op uitnodiging deel aan de vergaderingen.

Leden in de MR namens de ouders zijn: - Carlos van der Aa - voorzitter, Rutger Boekel, Harm Hendriks en Maarten Monchen. Namens het personeel zijn vertegenwoordigd: Fien Malai, Annika van den Hoff, Inez Siezenga en Rianne Kathmann.

De MR vergadert maandelijks in school en overlegt over diverse onderwerpen die in de school spelen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de schoolgids en in de weekbrief.

De inbreng van de MR bestaat voornamelijk uit het meedenken over en kritisch beoordelen van ontwikkelingen en (beleids)plannen. Onderwerpen die daarbij zoal aan bod komen zijn:

* het onderwijssysteem
* de personeelsformatie
* de sfeer op school
* het schoolgebouw en de pleinen
* het overblijven
* pauze- en schooltijden
* de verkeersveiligheid rond de school

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap Onderwijs 1992. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR in het ene geval een advies geeft, en in een ander geval, ervan uitgaande dat de MR achter het (nieuwe) beleid staat, hiermee instemt.

De MR is betrokken bij de aanname van nieuwe medewerkers. Daarvoor heeft altijd een MR-lid zitting in een benoemingscommissie. Bij de benoeming van een nieuwe directeur hebben twee MR-leden zitting in de commissie. Het overblijven, waarbij kinderen tussen de middag op school kunnen blijven, valt onder de eindverantwoordelijkheid van de MR. De Koningin Emmaschool maakt onderdeel uit van TWijs, waarbij 31 scholen uit de regio Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. Medezeggenschap op centraal niveau is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit 12 leden. Voor meer informatie: www.twijs.nl.

De leden van de MR staan vanzelfsprekend open voor opmerkingen en suggesties van ouders en personeelsleden en zijn altijd bereid om alle zaken die de Koningin Emmaschool betreffen te bespreken. Contactgegevens vindt u in de schoolgids. U kunt de MR ook mailen: mr.kes@twijs.nl.

De MR van de Koningin Emmaschool